Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Przetarg na zakup wraz dostawą przyrządów, aparatury nastawczej i kontrolnej do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu (WIW.DA-241/18/2010)

Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą nowego sprzętu wraz z ustawieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

SIWZ   (PDF (DOC )

Zał. nr 1 – formularz ofertowy - cenowy   (PDF ) (DOC)

Zał. nr 2 – oświadczenie z art. 22 ust 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy  (PDF) (DOC)

Zał. nr 3 – wzór umowy  (PDF) (DOC

Opole, 18 listopada 2010 r.

SPROSTOWANIE

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu informuje,

- iż załącznik nr 2 posiada treść nie zgodną z art. 22 i 24 z w związku z tym zostaje  on wymieniony na prawidłowy.

 - w siwz. w pkt. VI.1 a, b, c   znajduje się błąd w oznaczeniu załączników

JEST:

  1.  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa:

 

a)  formularz ofertowy- cenowy  (zał. 2),

      b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Prawo   zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru (zał. 3 ),

c)  oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (zał. 4),

 

MA BYĆ

1.  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa:

 

a)  formularz ofertowy- cenowy  (zał. 1),

      b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Prawo   zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru (zał. 2 ),

     c)  oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. nr 24  (zał. 2),

 

  Opole, 18 listopada 2010 r.


Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dot. zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  zakup  wraz  dostawą przyrządów, aparatury nastawczej i kontrolnej do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu, Znak sprawy   WIW.DA-241/18/2010

 

 

Dot. części nr 9 – pionowy autoklaw laboratoryjny

 

Pytania

  1.  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 650 x 990 x 650 mm (S x W x G)?
  2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 1200 x 1305 x 600 mm (S x W x G)?
  3. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu z funkcją chłodzenia powietrzem gwarantowaną przez wydajny kompresor, umożliwiającego m.in. chłodzenie płynów, suszenie szkła jak również suszenie końcowe?
  4. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu z chłodzeniem spontanicznym?
  5. Czy Zamawiający wymaga, aby autoklaw posiadał wbudowany w obudowę autoklawu, niezależny i oddzielony od komory sterylizacyjnej generator pary (brak elementów grzejnych w komorze sterylizacyjnej)? Gwarantuje to właściwą penetrację pary, nie zmniejsza pojemności komory  oraz gwarantuje podawanie pary do komory sterylizacyjnej pod odpowiednim ciśnieniem. Rozwiązanie takie eliminuje również nieprzyjemne zapachy po zakończonym cyklu.
  6. Czy Zamawiający wymaga, aby panel sterowania autoklawu był widoczny dla użytkownika również podczas otwarcia pokrywy autoklawu, umożliwiając użytkownikowi dostęp do panelu sterowania (umożliwiający podgląd parametrów oraz możliwość ustawiania urządzenia) w czasie otwarcia urządzenia?
  7. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sterylizatora pionowego z pokrywą otwieraną horyzontalnie (w płaszczyźnie poziomej), w którym po otwarciu pokrywa nie wystaje poza obrys urządzenia? Po otwarciu pokrywa nie wystaje poza obrys urządzenia. Dodatkowo sterylizator otwierany ręcznie w pozycji horyzontalnej znacznie zwiększa bezpieczeństwo operatora w trakcie otwierania autoklawu po zakończeniu cyklu sterylizacji uniemożliwiając poparzenie się gorącą, nasyconą parą wodną, które jest możliwe w przypadku otwierania sterylizatora w płaszczyźnie pionowej.
  8. Czy Zamawiający wymaga, aby autoklaw był wyposażony we wbudowany wyświetlacz graficzny LCD przedstawiający kolejne etapy cyklu sterylizacji w postaci wykresu?
  9. Proszę o doprecyzowanie pod jakim względem zaoferowany autoklaw ma być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego autoklawami typu Systec?
  10. Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu dostawy autoklawu do dnia 17.01.2011r.
 

ODPOWIEDZI:

 

Ad. 1.  Nie

Ad. 2.  Nie

Ad.3.   Nie

Ad.4.  Nie

Ad. 5.  Nie

Ad.6.  Nie

Ad.7.  Nie

Ad.8.  Nie

Ad.9. Autoklaw powinien być kompatybilny w zakresie:

- współpracy z  posiadanymi przez nas urządzeniami do dejonizacji wody,

- musi posiadać wspólny serwis i być  kompatybilny w zakresie stosowanych materiałów eksploatacyjnych

Ad.10. nie

 

 

 

 

 

Opole, 16 listopada 2010 r.

WIW.DA-241/18/201

                                                         wszyscy, którzy pobrali siwz

 

dot: zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup wraz z dostawą przyrządów, aparatury nastawczej i kontrolnej do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

 

   W nawiązaniu do państwa pisma dotyczącego w/w zamówienia publicznego, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu uprzejmie informuje:

 

Pyt. 1

 

Aby na panelu sterującym była wyświetlana informacja czy zbiornik jest napełniony całkowicie czy jest w trakcie napełniania, bez określenia stopnia napełniania szczególnie, że system i tak automatycznie dąży do napełnienia zbiornika, a za tym idzie:

aby w zbiorniku był czujnik maksymalnego poziomu wody zabezpieczający zbiornik przed przepełnieniem.

 

Odp. 1

 

W zbiorniku powinien być czujnik stopnia napełnienia zbiornika, np. 20%, 40%.......100%.

 

Opole, 15 listopada 2010 r.

WIW.DA-241/18/2010

 

                                                          wszyscy, którzy pobrali siwz

 

dot: zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup wraz z dostawą przyrządów, aparatury nastawczej i kontrolnej do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

 

   W nawiązaniu do państwa pisma dotyczącego w/w zamówienia publicznego, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu uprzejmie informuje:

 

Pyt. 1

 

Czy zamawiający dopuści inny rodzaj potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zadania:

- dokument bankowy potwierdzający, że wykonawca posiada środki na koncie bankowym      w wysokości minimum 10.000,00 (dziesięć tysięcy PLN).

 

Odp. 1

 

Nie, ponieważ wymieniony przez Państwa dokument nie jest dokumentem, który stanowi ubezpieczenie OC w ramach działalności, a jest jedynie dokumentem informującym o posiadanych przez Państwa środkach na koncie bankowym.

 

Pyt. 2

 

Czy zamawiający ustala grubość blachy na stole sekcyjnym na minimum 2mm?

 

Odp. 2

 

Tak, zamawiający  wyraża zgodę na podaną przez Państwa grubość blachy na stole sekcyjnym.