Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Przetarg na zakup i dostawę do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu odczynników laboratoryjnych, chemicznych, wzorców i testów diagnostycznych.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII w Opolu zamierza udzielić zamówienia publicznego na: 

Zakup z dostawą  do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu odczynników laboratoryjnych, chemicznych, wzorców i testów diagnostycznych.

 

SIWZ   (PDF (DOC )

Zał. nr 1 – formularz ofertowy - pakiety (PDF ) (DOC)

Zał. nr 2 – formularz ofertowy - cenowy (PDF ) (DOC)

Zał. nr 3 –  oświadczenie zgodne z art. 22 ustawy pzp.  (PDF) (DOC)

Zał. nr 4 –  oświadczenie wykonawcy  (PDF) (DOC)

Zał. nr 5 –  wzór umowy  (PDF) (DOC)

 

  DA.272.6.2011                                                                           Opole,30 maja  2011 r.

Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

 

dot. zamówienia publicznego   nr DA.272.6.2011  Zakup z dostawą  do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim  Inspektoracie Weterynarii w Opolu odczynników laboratoryjnych, chemicznych wzorców i testów diagnostycznych

PYTANIA:

Dot. pakietu nr 1;

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział pakietu nr 1 na mniejsze podpakiety  tzn. podłoża mikrobiologiczne, pożywki różne, wzorce odczynniki, surowice, testy? Podział pakietu umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców i wybranie oferty jak najkorzystniejszej cenowo.

Dot. pakietu nr 8;

Czy Zamawiający a poz. 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepu Proteus mirabilit o nr ATCC: 7002, 12453, 25933, 29245, 35659 lub 43071

        2.  Czy Zamawiający  wyrazi   zgodę  na  zaoferowanie szczepów ilościowych o mianie:

a) 1000-10000 CFU/1 palet lub

b) CFU/0,1 ml 100 CFU/0,1 ml lub

c) 1,0 x 105 do 1,0 x 106 CFU/ml ?

 

Dot. pakietu nr 9;

 

    1.   Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na zaoferowanie w poz.1 podłoża Frazera w butelkach szklanych o objętości 225 ml.

      2.   Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na odstąpienie od wymogu posiadanego certyfikatu zgodnego  z normą  ISO 11133-1 i 11133-2

 

ODPOWIEDZI:

Dot. pakietu nr 1;

1.      Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu nr 1 na mniejsze pakiety.

Dot. pakietu nr 8;

       1.   Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szczepu  Proteus mirabilit o nr ATCC: 7002, 12453, 25933, 29245, 35659 lub 43071

        2.  Zamawiający nie wyraża  zgody, na szczepy

a) 1000-10000 CFU/1 palet lub

b) CFU/0,1 ml 100 CFU/0,1 ml lub

c) 1,0 x 105 do 1,0 x 106 CFU/ml ?

 

Dot. pakietu nr 9;

 

    1.  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz.1 podłoża Frazera w butelkach szklanych o objętości 225 ml.

      2.  Zamawiający nie wyraża zgody  na odstąpienie od wymogu posiadanego certyfikatu zgodnego  z normą  ISO 11133-1 i 11133-2

 

   

                                                                                        Opole, 27 maja  2011 r.

Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

dot. zamówienia publicznego   nr DA.272.6.2011  Zakup z dostawą  do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim  Inspektoracie Weterynarii w Opolu odczynników laboratoryjnych, chemicznych wzorców i testów diagnostycznych

Pytania  od 1 do 3 dotyczą  zadania  nr :  5

  1. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz  z produktem instrukcji w języku polskim. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie ww. materiałów w języku angielskim, przy dodatkowym zapewnieniu, iż każdorazowo na prośbę Zamawiającego Wykonawca oferuje pomoc w tłumaczeniu ww. ulotek na język polski ?
  2. Dotyczy umowy par 3 pkt 3, Zamawiający zapisał ” Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy certyfikatu jakości z podaną datą ważności. Certyfikaty analizy produktów będących przedmiotem postępowania są dostępne na stronie internetowej producenta. Czy Zamawiający uzna za wystarczające zapewnienie dostępu do wyżej wymienionych dokumentów za pośrednictwem strony internetowej przy dodatkowym zapewnieniu, iż każdorazowo na życzenie Zamawiającego Wykonawca dostarczy powyższe dokumenty w formie elektronicznej lub drukowanej?
  3. Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników z zadani 5 z min 12 miesięcznym okresem gwarancji. Uprzejmie informujemy, iż odczynniki są do Państwa dostarczane z zagranicznego magazynu centralnego, który jest uzupełniany sukcesywnie  o nowe partie odczynników, w miarę wyczerpywania się asortymentu ( przy czym minimalny okes gwarancji odczynników na magazynie może wynosić 2 miesiące).
    Czy Zamawiający Zgodzi się na umieszczenie dodatkowego zapisu w umowie: ” W przypadku braku odczynników odpowiadających wymaganemu okresowi gwarancji, Wykonawca powiadomi o tym  Zamawiającego. Zamawiający może zaakceptować proponowany okres gwarancji lub wydłuży Wykonawcy termin dostawy o czas niezbędny do uzupełnienia stanu magazynowego o nową partię towaru”. W razie niewyrazenia zgody na powyższy zapis prosimy o dopuszczenie odzczynników z zadania 5 z 6 miesięcznym okresem ważności.
  4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykasowanie z formularza ofertowego zadańna które nie będzie składa oferta?
  5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę zapisu w umowie § 1.7 na  Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni potwierdzić pisemnie wraz z określeniem terminu  jego wykonania, który maksymalnie może wynosić 3 tygodnie
  6. W zawiązku ze zmianą opakowań ilościowych preparatów szczepów na mniejsze zawierające po 2 szt, preparatu/opakowaniu handlowym (zamiast 5 szt./opak) zwracamy się z pytaniem - czy taka zmiana  zostanie przez Państwa zaakceptowana i jak w takim przypadku zmieni się zamawiana ilość opakowań

 

ODPOWIEDZI:

AD.1  Zamawiający  zgadza  się na dostarczenie  materiałów w języku angielskim, przy zapewnieniu, że na prośbę Wykonawca oferuje pomoc w tłumaczeniu ulotek na język polski.

AD 2.  Zamawiający wyraża  zgodę.

AD 3. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie dodatkowego zapisu w umowie, natomiast wyraża zgodę na dopuszczenie odczynników z zadania 5 z 6 miesięcznym okresem ważności.

AD. 4.Zamawiający wyraża zgodę na wykasowanie z formularza ofertowego zadań na które nie będzie składana oferta.

AD. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w umowie  § 1.7

AD. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opakowań ilościowych preparatów szczepów na mniejsze zawierające po 2 szt. preparatu w opakowaniu zamiast 5 szt./op.