Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Umowa nr3 do zamówienia nr DA.272.11.2011 'Zakup z dostawą do ZHW przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu odczynników laboratoryjnych, chemicznych, wzorców i testów diagnostycznych'

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 318090-2011 z dnia 2011-10-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole
Zakup z dostawą do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu odczynników laboratoryjnych, chemicznych, wzorców i testów diagnostycznych.
Termin składania ofert: 2011-10-12


Opole: Przetarg nieograniczony.
Numer ogłoszenia: 368934 - 2011; data zamieszczenia: 08.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318090 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4575010 w. 257, faks 077 4575461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup z dostawą do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu odczynników laboratoryjnych, chemicznych, wzorców i testów diagnostycznych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.40.00-1, 33.69.69.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 4   

Nazwa: Pakiet 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • LGC Standards Sp. z o. o, ul. Marii Konopnickiej1 Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki, ul. Marii Konopnickiej1 Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2634,66
  • Oferta z najniższą ceną: 2634,66 / Oferta z najwyższą ceną: 2634,66
  • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Pakiet 8

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • LGC Standards Sp. z o. o, ul. Marii Konopnickiej1 Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki, ul. Marii Konopnickiej1 Dziekanów Leśny,, 05-092 Łomianki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13151,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 17286,15
  • Oferta z najniższą ceną: 17286,15 / Oferta z najwyższą ceną: 17286,15
  • Waluta: PLN.