Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DA.272.4.2011 - Zakup i dostawa próbówkostrzykawek z kartonikami i igieł

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 86425-2011 z dnia 2011-03-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole
Zakup i dostawa próbówkostrzykawek z kartonikami i igieł jednorazowego użytku do pobierania krwi u świń.
Termin składania ofert: 2011-03-25


Opole: Przetarg nieograniczony.
Numer ogłoszenia: 133063 - 2011; data zamieszczenia: 10.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86425 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4575010 begin_of_the_skype_highlighting            077 4575010      end_of_the_skype_highlighting w. 257, faks 077 4575461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawę próbówkostrzykawek z kartonikami i igieł jednorazowego użytku do pobierania krwi u świń..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.25.00-7, 33.14.13.20-9, 30.19.76.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Próbówkostrzykawki wraz z kartonikami.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         J.Chodacki, A.Misztal MEDICA Spółka Jawna, ul. Przemysłwa 4A, 59-300 Lubin, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33975,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 41328,00

·         Oferta z najniższą ceną: 41328,00 / Oferta z najwyższą ceną: 41328,00

·         Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Igły.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Zakup i dostawę próbówkostrzykawek z kartonikami i igieł jednorazowego użytku do pobierania krwi u świń., ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 33210,00

·         Oferta z najniższą ceną: 33210,00 / Oferta z najwyższą ceną: 48431,25

·         Waluta: PLN.