Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Informacje dla lekarzy weterynarii dotyczące książki leczenia zwierząt

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązkach lekarzy weterynarii
dotyczących prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej.

I. Obowiązki i uprawnienia lekarza weterynarii.

1. Lekarz weterynarii świadczący usługi lekarsko-weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt jest obowiązany do:

1) prowadzenia dokumentacji w odniesieniu do każdej transakcji dotyczącej produktów leczniczych weterynaryjnych wydawanych na receptę w postaci:

a) dokumentacji obrotu detalicznego,

b) dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej

2) przeprowadzenia przynajmniej raz w roku spisu kontrolnego stanu magazynowego produktów leczniczych weterynaryjnych, wraz z odnotowaniem wszelkich niezgodności.

2. Lekarz weterynarii w celu ratowania życia lub zdrowia zwierząt, a w szczególności ograniczenia cierpienia zwierząt, stosuje produkty lecznicze.

3. Jeżeli tkanki i produkty pochodzące od zwierząt są przeznaczone do spożycia przez ludzi, to posiadacze tych zwierząt lub osoby odpowiedzialne za te zwierzęta są obowiązani do posiadania dokumentacji w formie ewidencji nabycia, posiadania i stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych oraz leczenia zwierząt prowadzonej. Lekarz weterynarii leczący zwierzęta dokonuje wpisów w ewidencji leczenia zwierząt.

4. Dokumentację, o której mowa powyżej, lekarz weterynarii, posiadacz zwierząt i osoba odpowiedzialna za zwierzęta przechowują przez okres 5 lat od dnia jej sporządzenia.

II. Sposób prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt.

§ 2. Lekarz weterynarii prowadzi dokumentację lekarsko-weterynaryjną, w postaci:

1) papierowej książki leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, z których pozyskane tkanki lubprodukty są przeznaczone do spożycia przez ludzi;

2) papierowej lub elektronicznej książki leczenia zwierząt innych niż określone w pkt 1.

1. Książka leczenia zwierząt gospodarskichi ewidencja leczenia zwierząt.

§ 3. 1. Książka leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzii ewidencja leczenia zwierząt składa się z kolejno ponumerowanych, samokopiujących się stron, przy czym każda strona jest podzielona na cztery części.

2. Część I zawiera:

1) nazwę i adres zakładu leczniczego dla zwierząt;

2) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres posiadacza zwierzęcia;

3) datę i godzinę przyjęcia zgłoszenia;

4) datę i godzinę wykonania czynności lekarsko-weterynaryjnych;

5) oznaczenie strony książki składające się z: numeru kolejnej strony, znaku „/”, oznaczenia miesiąca, znaku „/” oraz oznaczenia roku.

3. Część II zawiera:

1) numer siedziby stada — w przypadku zwierząt znajdujących się w rejestrze zwierząt gospodarskichoznakowanych — i opis leczonego zwierzęcia, w tym gatunek, płeć, numer identyfikacyjny, sposób oznakowania, wiek i masę ciała;

2) liczbę leczonych zwierząt;

3) rozpoznanie albo wstępne rozpoznanie choroby;

4) zastosowane produkty lecznicze lub nabyte przez posiadacza zwierzęcia produkty lecznicze weterynaryjne lub pasze lecznicze, z uwzględnieniem:

a) nazwy produktu leczniczego, produktu leczniczego weterynaryjnego lub paszy leczniczej,

b) numeru serii produktu leczniczego lub produktu leczniczego weterynaryjnego,

c) ilości i dawkowania zastosowanego produktu leczniczego lub ilości, dawkowania i okresu stosowanianabytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub paszy leczniczej,

d) okresu karencji dla tkanek lub produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, pozyskanych od leczonych zwierząt;

5) zabiegi lecznicze lub profilaktyczne, zalecenia lekarskie oraz uwagi.

4. Część III zawiera potwierdzenie nabycia produktu leczniczego weterynaryjnego lub paszy leczniczej, obejmujące informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 4.

5. Część IV zawiera wyniki badań uzupełniających.

6. Wpisy w częściach I—III są potwierdzane:

1) podpisem i pieczęcią lekarza weterynarii dokonującego wpisu;

2) podpisem posiadacza zwierzęcia, który jednocześnie oświadcza, że nabyty produkt leczniczy weterynaryjny lub pasza lecznicza zostaną zastosowane zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii.

§ 4. 1. Wpisy w książce leczenia zwierząt, gospodarskich oraz zwierząt, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi są wprowadzane czytelnie, a kolejnych wpisów dokonuje się chronologicznie.

2. Skreślenia lub poprawki w książce leczenia zwierząt potwierdza:

1) podpisem i pieczęcią lekarz weterynarii, który ich dokonał, oraz wpisuje datę wprowadzenia skreślenialub poprawki;

2) podpisem posiadacz zwierzęcia.

§ 5. 1. Lekarz weterynarii po dokonaniu wpisu do książki leczenia zwierząt, gospodarskich oraz zwierząt, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi ,oryginał strony, na której dokonał wpisu, pozostawia posiadaczowi zwierzęcia.

2. Ewidencję leczenia zwierząt prowadzoną przez posiadacza zwierzęcia tworzą chronologicznie ułożoneoryginały stron książki leczenia zwierząt, o których mowa w ust. 1.

2. Książka leczenia zwierząt domowych.

§ 7. Książka leczenia zwierząt innych niż zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi zawiera:

1) nazwę i adres zakładu leczniczego dla zwierząt;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia dokonywania wpisów;

3) liczbę porządkową;

4) datę i godzinę wykonania czynności lekarsko-weterynaryjnych;

5) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres posiadacza zwierzęcia;

6) opis leczonego zwierzęcia, w tym gatunek, płeć, rasę, wiek lub datę urodzenia, maść oraz numeridentyfikacyjny, jeżeli posiada;

7) informacje o przebiegu wizyty, w tym:

a) dane uzyskane z wywiadu lekarskiego,

b) rozpoznanie albo wstępne rozpoznanie choroby,

c) nazwę, ilość, dawkowanie i sposób podania zastosowanego lub wydawanego na podstawie recepty lekarza weterynarii produktu leczniczego lub paszy leczniczej,

d) wynik badania klinicznego, sekcyjnego i ewentualnych dodatkowych badań diagnostycznych,

e) zabiegi lecznicze lub profilaktyczne,

f) zalecenia lekarskie,

g) podpis i pieczęć lekarza weterynarii dokonującego wpisu — w przypadku książki leczenia zwierząt prowadzonej w postaci papierowej.

§ 8. 1. Wpisy w książce leczenia zwierząt, innych niż zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi, prowadzonej w postaci papierowejsą wprowadzane czytelnie, a kolejnych wpisów dokonuje się chronologicznie.

2. Skreślenia lub poprawki w książce leczenia zwierząt lekarz weterynarii, który ich dokonał, potwierdzapodpisem i pieczęcią oraz wpisuje datę wprowadzenia skreślenia lub poprawki.

3. Książka leczenia zwierząt prowadzona w postaci elektronicznej jest utrwalona i przechowywana na informatycznych nośnikach danych w formie zapisu elektronicznego uniemożliwiającego edytowaniei zmianę przechowywanych danych oraz zapewniającego możliwość ich podglądu i wydruku.

4. W przypadku sporządzenia wydruku książki leczenia zwierząt prowadzonej w postaci elektronicznejopis każdej wizyty lekarz weterynarii dokonujący wpisu potwierdza podpisem i pieczęcią.

III. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z roku 2014 poz. 1539 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji (Dz.U. Nr 224, poz. 1347).