Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie na inspektora nadzoru inwestorskiego

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prosi o składanie ofert na:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na:

1)    remont  pokrycia dachu (wymiana z papy na lepiku na papę termozgrzewalną) wraz z robotami towarzyszącymi budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu, ul. Wrocławska 170,

2)    wymianę stolarki okiennej i drzwi wraz z robotami towarzyszącymi w w/w budynku

 zgodnie z projektami technicznymi, które są do wglądu w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu,   ul. Wrocławska 170 (p. 207).

1.    Obowiązki inspektora:

1)    Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności poprzez:

-        reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji               z projektem ,  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

-        sprawdzanie jakości wykonywanych robót a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczalnych  do stosowania w budownictwie,

-        sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,  oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywanie ich do użytkowania,

-        potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

-        kontrolowanie rozliczeń budowy.

2)    Inspektor przekaże Zamawiającemu w dniu ostatecznego odbioru robót sprawdzony przez siebie komplet atestów i certyfikatów zastosowanych materiałów.

 

2.    Dokumenty wymagane od oferenta:

 

1)    uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej                 i projektowej,

2)    zaświadczenie o przynależności do odpowiednich Izb Samorządów Zawodowych,  

3)    zaświadczenie o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (nie dotyczy osób, które uzyskały uprawnienia budowlane przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy Prawo budowlane t.j. przed 14.02.1995 r.),

4)    jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty złożone w kserokopii muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”                           i zaparafowane przez oferenta.

 

Wskazane składanie ofert jednocześnie do dwóch  zadań.

 

 

 

 

Miejsce oraz termin składania ofert:

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

45-836 Opole

ul. Wrocławska 170 (I piętro -sekretariat)

do 8 września 2010 do godz. 12:00

 

Termin wykonania:

 

Data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy

Data zakończenia:

remont pokrycia dachu - 15 listopad 2010 r.

wymiana stolarki okiennej i drzwi – 30 listopad 2010 r.

 

Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony pismem w terminie 5 dni od dnia zakończenia składania ofert.

 

 

Załączniki do oferty:


- formularz oferty   (dostępny na stronie internetowej www.wiw.opole.pl)

- dokumenty wymagane od oferenta