Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dotyczy zamówienia 241/5/2010 "Przebudowa wewnetrznej sieci elektrycznej w budynku Zakladu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

 function redirectPage(link){ window.location = link; return false; };

Opole: Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5b uPzp
Numer ogłoszenia: 212710 - 2010; data zamieszczenia: 16.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4575010 begin_of_the_skype_highlighting              077 4575010      end_of_the_skype_highlighting w. 257, faks 077 4575461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5b uPzp.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dodatkowych robot budowlanych w ramach umowy WIW.DO-241/5/2010 - nr ogłoszenia w BZP 75186-2010 z dnia 17.03.2010.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.30.00.00-0, 45.31.10.00-0, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.43.00-4, 45.31.43.10-7, 45.31.43.20-0, 45.31.50.00-8, 45.31.51.00-9, 45.31.70.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         FUH EL-WORD Stanislaw Siedlik, 33-156 Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20491,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 21499,05

·         Oferta z najniższą ceną: 21499,05 / Oferta z najwyższą ceną: 21499,05

·         Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający udzielil zamówienia z wolnej ręki z powodu okoliczności określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5b ustawy Pzp. Zamówienie dodatkowe realizowane jako konieczny element zamówienia podstawowego, tj. umowy nr WIW.DO-241/5/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. Zamówienie dodatkowe nie jest objęte zamówieniem podstawowym, ponieważ wiąże się ze zwiększonym zakresem prac elektrycznych, które wynikły w trakcie prowadzenia robót podstawowych. Wartośc zamówienia dodatkowego nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego. Kwota 21.499,05 zł brutto. Wykonanie zamówienia dodatkowego jest niezbędne i konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 5b ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Tryb zamówienia z wolnej ręki o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.