Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Druga umowa WIW.DO-241/4/2010 - (Zakup z dostawą w roku 2010 do ZHW przy WIW w Opolu biopreparatów, testów diagnostycznych...)

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 66262-2010 z dnia 2010-03-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole
Zakup z dostawą w roku 2010 do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzki Inspektoracie Weterynarii w Opolu biopreparatów, testów diagnostycznych, odczynników chemicznych i laboratoryjnych.
Termin składania ofert: 2010-03-19


Opole: Przetarg nieograniczony.
Numer ogłoszenia: 112016 - 2010; data zamieszczenia: 20.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 66262 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4575010 w. 257, faks 077 4575461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup z dostawą w roku 2010 do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu biopreparatów, testów diagnostycznych, odczynników chemicznych i laboratoryjnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.66.01-1, 33.69.40.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • bio-Diagnostyka Sp. z o.o, ul. 3 Maja 21, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49226,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 54411,64
  • Oferta z najniższą ceną: 54411,64 / Oferta z najwyższą ceną: 54411,64
  • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • bio- Diagnostyka, ul. 3 Maja 21, 41-200 Sosnowiec.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2804,47
  • Oferta z najniższą ceną: 2804,47 / Oferta z najwyższą ceną: 2804,47
  • Waluta: PLN.