Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - WIW.DO 241/7/2010 - "Przebudowa wewnętrznej sieci elektrycznej w budynku administracyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu. 

function redirectPage(link){ window.location = link; return false; }; Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 101892-2010 z dnia 2010-04-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole
Przebudowa wewnetrznej sieci elektrycznej w budynku administracyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu
Termin składania ofert: 2010-04-28


Opole: Przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia: 136296 - 2010; data zamieszczenia: 19.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 101892 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4575010   077 4575010    w. 257, faks 077 4575461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa wewnętrznej sieci elektrycznej     w budynku administracyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.30.00.00-0, 45.31.10.00-0, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.43.00-4, 45.31.43.10-7, 45.31.43.20-0, 45.31.50.00-8, 45.31.51.00-9, 45.31.70.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         IKO Grzegorz Hodak ul. Topolowa 47, 33-113 Zgłobice, 33-113 Zgłobice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80535,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 31668,02

·         Oferta z najniższą ceną: 31668,02 / Oferta z najwyższą ceną: 55122,47

·         Waluta: PLN.