Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 241/14/ 2010

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 288047-2010 z dnia 2010-10-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole
ZAKUP I DOSTAWA 750 TON MIAŁU WĘGLOWEGO NA SEZON GRZEWCZY 2010/2011 ROK
Termin składania ofert: 2010-10-22


Opole: Przetarg nieograniczony.
Numer ogłoszenia: 308837 - 2010; data zamieszczenia: 02.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 288047 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4575010 w. 257, faks 077 4575461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup z dostawą 750 ton miału węglowego na sezon grzewczy 2010/2011.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.24.20.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         P.H SAM-BUD-ROL Kazimierz Horbacz, ul. Opolska 69 a, 47-300 Krapkowice, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 252049,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 261754,05

·         Oferta z najniższą ceną: 261754,05 / Oferta z najwyższą ceną: 356850,00

·         Waluta: PLN.