Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor weterynaryjny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 13402 z dnia 09 lipca 2017 r.

 
OFERTY DO WYMIAR ETATU STANOWISKA DODATKOWE
01 sierpnia 2017 1 1

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw: bezpieczeństwa żywności

w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
ul. Wrocławska 170
45-836 Opole


WARUNKI PRACY

 • Praca w terenie,
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • Zagrożenie korupcją,
 • Przeprowadzenie kontroli w innych urzędach,
 • Stres związany z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi,
 • Stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz oraz z prowadzeniem szkoleń z zakresu zespołu,
 • Narzędzia i materiały pracy - komputer, samochód służbowy,
 • Lokalizacja biura - I piętro,
 • Bariery architektoniczne - konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontroluje Powiatowych Lekarzy Weterynarii z wykonania zadań Inspekcji Weterynaryjnej z zakresu nadzoru nad podmiotami produkującymi środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego w obszarze branży mleczarskiej, chłodni składowych, zakładów produkujących środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Podejmuje samodzielnie decyzje w zakresie poprawności zatwierdzenia zakładu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. W przypadku nieprawidłowości poleca Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii ich usunięcie, w tym poprzez wydanie decyzji administracyjnych.
 • Koordynuje sprawy związane z obiegiem eksportowych świadectw zdrowia pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii a Powiatowymi Lekarzami Weterynarii w zakresie zwierząt żywych, produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz do krajów III. Prowadzi ewidencję: przychód-rozchód, w przypadkach nieprawidłowości podejmuje samodzielnie decyzję co do ich usunięcia.
 • Pośredniczy w przekazywaniu informacji w systemie informatycznym RASFF z Powiatowych Inspektoratów Weterynarii do Głównego Inspektoratu Weterynarii. Sprawdza i kompletuje dokumentację, podejmuje samodzielnie decyzje co do prawidłowości jej sporządzania przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii. W przypadku nieprawidłowości nakazuje Powiatowym Lekarzom Weterynarii ich usunięcie wskazując błędy.
 • Weryfikuje informacje: zawarte w komputerowym programie informatycznym "baza SPIWET" z towarzyszącą dokumentacją papierową oraz z listami Głównego Lekarza Weterynarii. Podejmuje samodzielnie decyzje co do poprawności danych wprowadzanych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii. w przypadku nieprawidłowości decyduje o sposobie sprostowania błędów i przesyła do Głównego Inspektoratu Weterynarii.
 • Przygotowuje "polecenia" do wykonania przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii po przeprowadzonej kontroli. Decyduje samodzielnie o ich treści i formie.
 • Współuczestniczy w realizacji zadań wynikających z zakresu statystyki i sprawozdawczości w obszarze działania zespołu w celu przedłożenia opracowań jednostkom nadrzędnym w ramach planów rocznych przygotowywanych przez Zespół ds. bezpieczeństwa żywności.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe: w administracji weterynaryjnej w obszarze nadzoru nad bezpieczeństwem żywności
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego
 • znajomość obowiązujących ustaw: o służbie cywilnej, o Inspekcji Weterynaryjnej, KPA
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • prawo jazdy - kategorii B,
 • znajomość obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • specjalizacja z zakresu higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, epizootiologii i administracji weterynaryjnej

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • aktualne zaświadczenie potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01 sierpnia 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
  ul. Wrocławska 170
  45-836 Opole

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: 775417209.


Legenda

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki: