Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WIW.DA-241/15/2010 Wymiana drzwi w budynkach ZHW i administracyjnym przy WIW w Opolu

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 303237-2010 z dnia 2010-10-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole
Wymiana drzwi w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej i w budynku administracyjnym przy Wojewodzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu (bez dokonywania przebudowy).
Termin składania ofert: 2010-11-12


Opole: Przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia: 333995 - 2010; data zamieszczenia: 23.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 303237 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4575010 w. 257, faks 077 4575461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana drzwi w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej i w budynku administracyjnym przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu (bez dokonywania przebudowy).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.00-5, 45.42.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Firma handlowo-Usługowo-Produkcyjna FENCOM Aleksandra Rączy, 48-304 Nysa, 48-304 Nysa, ul. Mariacka 1c/1, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 247176,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 138825,83

·         Oferta z najniższą ceną: 138825,83 / Oferta z najwyższą ceną: 219600,00

·         Waluta: PLN.