Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zakup wraz dostawą przyrządów, aparatury nastawczej i kontrolnej do Z H W przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 321405-2010 z dnia 2010-11-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole

Zakup wraz dostawą przyrządów, aparatury nastawczej i kontrolnej do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

Termin składania ofert: 2010-11-22

Opole: Przetarg nieograniczony.

Numer ogłoszenia: 395418 - 2010; data zamieszczenia: 03.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 321405 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4575010 w. 257, faks 077 4575461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup wraz dostawą przyrządów, aparatury nastawczej i kontrolnej do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.57.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    * Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 4  

Nazwa: Zadanie 4 uniwersalny młynek do mielenia substancji twardych. i kruchtch.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    * LABART Sp. z o.o, ul Limbowa 5, 53-129 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15573,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    *      Cena wybranej oferty: 14152,00

    *      Oferta z najniższą ceną: 14152,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17945,70

    *      Waluta: PLN.

 

Część NR: 5  

Nazwa: Zadanie 5 Pompa próżniowa.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    * Labart, ul. Limbowa, 80-175 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6557,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

    *      Cena wybranej oferty: 2743,78

    *      Oferta z najniższą ceną: 2743,78 / Oferta z najwyższą ceną: 16926,28

    *      Waluta: PLN.

 

Część NR: 6  

Nazwa: Zadanie 6 wyparka próżniowa.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    * Labart sp. z o.o, ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12295,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    *      Cena wybranej oferty: 13999,50

    *      Oferta z najniższą ceną: 13999,50 / Oferta z najwyższą ceną: 14533,86

    *      Waluta: PLN.

Część NR: 10  

Nazwa: Zadanie 10 Gęstościomierz.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    * Labart Sp. z o.o, ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4918,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    *      Cena wybranej oferty: 2825,52

    *      Oferta z najniższą ceną: 2825,52 / Oferta z najwyższą ceną: 2826,13

    *      Waluta: PLN.

Część NR: 13  

Nazwa: Zadanie 13wirówka laboratoryjna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    * Labart, ul Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16393,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    *      Cena wybranej oferty: 76671,90

    *      Oferta z najniższą ceną: 76671,90 / Oferta z najwyższą ceną: 76671,90

    *      Waluta: PLN.